Khchit zab isstina3i f trmti 7lo tkhaylto zab dakhl kharj kolo